Privacy

Je gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook heb ik een beroepsgeheim. Zonder je toestemming mag ik nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier

In je dossier worden je gegevens genoteerd, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij mij komt, wordt een maand na het laatste consult het dossier afgesloten. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Hiervoor is jouw toestemming nodig. Na afsluiting van het dossier is het wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering

Je hebt het recht op inzage van je dossier. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kun je een afspraak maken met de behandelend psycholoog. Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier.
Lees hier de volledige Privacystatement.

Klachtenprocedure

Ik ben BIG-geregistreerd en aangesloten bij de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten). De LVVP heeft een beroepscode met daarin de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van de LVVP dienen zich aan deze beroepscode te houden.
Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, bespreek die dan eerst met mij. Indien dat niet kan of we komen er samen niet uit, neem dan contact op met de LVVP.

Kwaliteitsstatuut

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht sinds januari 2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut op basis van dit model is voor een ggz-aanbieder verplicht. Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.